EFOP-3.3.1-15 „Tanoda programok támogatása” 2019. 07. 25., Csütörtök, 15:00

EFOP-3.3.1-15 „Tanoda programok támogatása”

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-15 kódszámú) felhívás

 

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-15 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

1.2. A rendelkezésre álló forrás

Eredeti szövegrész:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5.300.000.000 Ft.

Módosított szövegrész:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5.180.268.683 Ft.

 

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

 

Eredeti szövegrész:

Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása          

A  272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendelet  110/A.  § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie.

 

Módosított szövegrész:

Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm.        rendelet)            110/A.                §             alapján kedvezményezettnek  projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell  vezetnie,  a  projekttel kapcsolatos  minden dokumentumot elkülönítetten szükséges   nyilvántartania,   és   legalább   2027. december 31-ig megőriznie.

 

3.6. Fenntartási kötelezettség

Eredeti szövegrész:

A  támogatást  igénylő  a  projekt  megvalósítás befejezésétől  számított  5  évig,  a  támogatás visszafizetésének terhe mellett, vállalja, hogy

• a projekt keretében beszerzett eszközöket fenntartja.          

 

Módosított szövegrész:

A   támogatást   igénylő   a   projekt   megvalósítás befejezésétől   számított   5   évig,   a   támogatás visszafizetésének terhe mellett, vállalja, hogy

•  a         projekt keretében          beszerzett  eszközöket fenntartja.                                       

A   kedvezményezett   a   projekt   megvalósítás befejezésétől   számított   ötödik   év   végén   a vállalások                teljesítéséről    beszámolót   köteles benyújtani a támogató részére.

 

4.1. Támogatást igénylők köre

Eredeti szövegrész:

 

•  Egyéb egyesület (GFO 529)                  

•  Egyházi jogi  személy                (GFO  525,  551, 552, 555, 559)

•  Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb alapítvány (GFO 561, 562, 563, 569)

•  Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)

•  Nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 576)

 

Módosított szövegrész:

 

•  Egyéb egyesület (GFO 529)

• Vallási egyesület (GFO 525)

• Bevett egyház (GFO 551)        

• Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye (GFO 552)         

• Bevett egyház              elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye (GFO 555) • Egyéb egyházi szervezet (GFO 559)    

• Közalapítvány (GFO 561)         

•  Közalapítvány önálló intézménye (GFO 562)

•  Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)

•  Egyéb alapítvány (GFO 569)  

•  Egyéb, jogi  személyiségű  nonprofit szervezet (GFO 599)                     

• Nonprofit  korlátolt  felelősségű  társaság  (GFO 572)                               

•  Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)           

•  Nonprofit közkereseti társaság (GFO 575)

•  Nonprofit betéti társaság (GFO 576)

A   kitöltő program   a   későbbiekben   kerül módosításra

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

Eredeti szövegrész:

Piaci ár igazolása                                                                            

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési                eljárás  alapján                megkötött szerződésben rögzített  árat,  a  több  lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés      keretében beérkezett ajánlatok  alapján kialakult árat,  vagy az irányító              hatóság               által előzetesen meghatározott  fajlagos  mutatók  szerinti  fajlagos árat,  illetve  egységköltséget),  illetve  a  jelen Felhívás  5.7  pontjában  rögzített  tevékenységek esetén          feltüntetett százalékos               és/vagy összegszerű  korlátokat.  A piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás  alapján megkötött szerződés   esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges              szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal vagy az irányító hatóság által a „Tájékoztató a kedvezményezettek számára  a  piaci  ár  alátámasztásához”  című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen érhető el:                                       

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379.

 

Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége  nem  haladja  meg  a  100  000 forintot,   a   kedvezményezett   részéről   nem szükséges a piaci ár alátámasztása. A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű   projektek   azon   szerződései, amelyek elszámolható     összköltsége     nem haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést             alátámasztó dokumentumokat                a kedvezményezettnek  nem kell benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. Mind a közbeszerzéshez, mind a közbeszerzési kötelezettség  alá  nem   tartozó  beszerzéshez kapcsolódó   költség   esetén,   amennyiben   a beszerzés értékhatára miatt indokolt, a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg - annak mellékleteként – szükséges benyújtania  legalább  egy  részletes  indikatív árajánlatot.   Amennyiben   az   egy   indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több            árajánlattal is     egy költségelem vonatkozásában, úgy minden   árajánlatot szükséges   benyújtani   a   támogatási   kérelem mellékleteként minden releváns költségvetési tétel esetében. Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci      ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor  kerül,  melyhez  szükséges  benyújtani  a Kedvezményezetti  tájékoztató  és  a  Rendelet által   meghatározott minden alátámasztó dokumentumot. Amennyiben  célfeladat  kerül  megállapításra  a projektben   elvégzendő   feladatokra,   úgy   a célfeladat           keretében megállapított bér/illetmény havi  összeg  nem  haladhatja  meg  az  adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét.          A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben  szükséges  megjelölni,  hogy  az  adott személy foglalkoztatása     milyen                jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való költségvetésének és az abban szereplő alkalmasságát.

A költségtételeknek megfelelően részletezettnek szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden  költségelem  vonatkozásában  úgy  kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.

Amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt a piaci ár igazolása, akkor ettől eltekinteni csak az irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat benyújtása biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó költség vonatkozásában.

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár

megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

A központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések szokásos piaci árnak való megfelelése az adott megrendelésre vonatkozó szállítói kosár (print screen, vagy excell export segítségével lementett, időadatot tartalmazó dokumentum) bemutatásával  igazolható.                                                                                                  

Szállítói kosár  hiányában  a  központi  beszerző szerv   portálján   keresztül   elérhető   az   adott keretmegállapodáshoz tartozó,  a megrendelés időpontjában    hatályos    termék-    és    árlista összehasonlításával                szükséges           alátámasztani, hogy a termék vagy szolgáltatás megrendelésére a   keretmegállapodás                értékelési   szempontja szerint legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat ajánlattevőjétől került sor. Központosított közbeszerzési  portálon  keresztül lefolytatott                        közvetlen           megrendelések megfelelőségének alátámasztó               dokumentuma továbbá               a             központosított közbeszerzés eredményeként kötött keretmegállapodás is. A  bérszint  és  a  szakértői  díjak  egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra,  kamarai  díjszabásokra  stb.)  melynek megalapozottságát   a   támogató   ellenőrzi.   A projektmenedzsment,  illetve  a  projekt  szakmai megvalósításában közvetlenül           résztvevő munkatársak  részére  célfeladat  kiírásával  vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében          akkor számolható  el  személyi  jellegű  ráfordítás,  ha  a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra. Célfeladat             illetve megbízási   jogviszony   esetén   a   Támogatást igénylő  köteles  figyelemmel  lenni  a  vonatkozó jogszabályok  előírásaira.  Emellett  az  európai uniós    források    hatékony   és    eredményes felhasználása  érdekében  köteles  betartani  az elszámolhatósági  szabályokat  és  az  egyenlő munkáért  járó  értékarányos,  lehetőség  szerint egyenlő   juttatás   alapelvét.   A   célfeladat   és megbízási jogviszony esetében     annak összegének arányosnak kell lennie a projektben elvégzendő feladatok mennyiségével, időbeliségével.                                                                                     

 

Módosított szövegrész:

Piaci ár igazolása                                                                                           

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják  meg  a  szokásos  piaci  árat  (pl.  a      közbeszerzési                eljárás  alapján megkötött szerződésben  rögzített  árat,  a  több  lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok  alapján  kialakult  árat,  vagy  az  irányító hatóság  által  előzetesen  meghatározott  fajlagos mutatók             szerinti fajlagos                árat, illetve egységköltséget),   illetve   a   jelen   Felhívás   5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci ár  igazolása  a  „Tájékoztató  a  kedvezményezettek számára   a   piaci   ár   alátámasztásához”   című dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti tájékoztató)   meghatározott   módon   történhet.   A Kedvezményezetti tájékoztató  az  alábbi   helyen érhető el:                                                                                                                         

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379.

               

Amennyiben a támogatási kérelem támogatásban részesül,  a  piaci  ár  ellenőrzésére  nem  csak  a támogatási   kérelem   elbírálásakor,   hanem   a kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet által          meghatározott dokumentumot.  A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és  felelőssége.  A  projekt  költségvetésének  és  az abban                szereplő költségtételeknek       megfelelően részletezettnek,  szakmai  indoklással  ellátottnak  és ilyen  módon  ellenőrizhetőnek  kell  lenniük  ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen:    a    költségvetés    részletezettségét    és bemutatását  minden költségelem            vonatkozásában úgy  kell  megtenni,  hogy  beazonosítható  legyen  a tervezett egységár, annak felosztása költségtételekre, az egység megnevezése, valamint szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan. A  piaci  ár  igazolásától  eltekinteni           csak az  irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes egyedi   mentességi   kérelmet   kell   benyújtani. Amennyiben a             beszerzendő     eszköz vagy szolgáltatás  egyedi  jellegére  tekintettel  csak  egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre, úgy  a  kedvezményezett   mentesülhet   a   három árajánlat biztosítása alól. A mentességi kérelemben a kedvezményezettnek   minden   esetben   be   kell mutatnia   a   szolgáltatás/termék   egyedi   jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá  kell  támasztania.  Egyedi  szolgáltatás/eszköz beszerzése     esetén megfelel alátámasztásnak minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos  árlistái,  katalógusai,  külföldi  képviseletek árlistája,  katalógusa,  a  forgalmazó  által  más,  a kedvezményezettől független szervezeteknek            adott árajánlat   (amennyiben   a   forgalmazó   ezeket rendelkezésre bocsátja). Egyszerűsített elszámolással        érintett                költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.

Az   irányító   hatóság   vezetője   a   piaci   ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet  a megbízási                jogviszonyban  foglalkoztatott természetes      személy               szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, eseti 8 órás munkavégzésre vetített  300  000  forintot  meg  nem  haladó összköltség vonatkozásában.                                              

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való költségvetésének és az abban szereplő alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét  alátámasztó,  a  272/2014.  (XI.5.)

Korm.  rendeletben  meghatározott  dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani .

 

7. További információk

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a 95/46/EK  irányelv  hatályon  kívül  helyezéséről szóló  2016.  április  27-i  (EU)  2016/679  európai parlamenti   és   tanácsi   rendelet   (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek

A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást igénylő - sikeres elbírálás és támogató tartalmú  támogatási  döntés  esetén  -  a  tervezett projekt          megvalósítására támogatási       szerződést kössön/ Támogató támogatói okiratot állítson ki.  A támogatási kérelem     feldolgozásához              szükséges, hogy              a                Támogató           a támogatást     igénylő projekt- adatlapon         és           annak   mellékleteiben feltüntetett személyes          adatait  -              a             palyazat.gov.hu               honlapon elérhető         Adatvédelmi nyilatkozatban                szereplő adatkezelési célok szerint -kezelje.11

 

A támogatást    igénylő felelős  azért,    hogy      -              az általános        adatvédelmi      rendelet előírásainak megfelelően     -              a             projekt adatlapon           és           annak mellékleteiben   feltüntetett       további                érintettek           (a támogatást   igénylő és esetleges konzorciumi partnereinek,  szállítóinak,  tulajdonosainak  nevében és       érdekében         eljáró más          személyek,        valamint              a projekt             végső                kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi kezelése és a fejlesztéspolitikai                intézményrendszer számára történő    rendelkezésre  bocsátása           megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően       történik.              Az           adatkezelés       jogalapját jogszabályi    felhatalmazás,                az           érintettre           vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű,                megfelelő           tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott              hozzájárulása    képezheti, amelyben  félreérthetetlen  hozzájárulását  adja  a  rá vonatkozó  személyes  adatok  meghatározott  célból és     körben                történő                kezeléséhez. Az érintettektől személyes            adatai   kezeléséhez      általános                jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha  a  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet  szerint  a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet.        Ha          az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában       kétség merül     fel,         úgy        a             Támogató számára                a             releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

A             Kedvezményezettnek  a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.

11Az       adatkezelés       jogalapja:            az           (EU)       2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

Kapcsolódó felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szchenyi-2020-keretben-megjelent-tanoda-programok-tmogatsa-cm-efop-331-15-kdszm-felhvs

up